Place API

Place API cung cấp 2 mẫu API:

          - Autocomplete

          - Place Details

 

A. Autocomplete

Autocomplete là API cho phép người dùng nhập vào một từ khoá, hệ thống sẽ gợi ý tên đường phù hợp với từ khoá nhập vào.

URL: /place/autocomplete

Method: GET

Param Description Example
key API KEY 5277a63e2dhr9ef755274a8bf5230183
location Tọa độ hiện tại, cho phép giới hạn phạm vi tìm kiếm xung quanh tọa độ nhập vào. 10.77526092,106.70565795
input Từ khóa nhập vào (bắt buộc) 31 Mac Thi Buoi

Request mẫu:

curl "https://api.vnmap.com.vn/place/autocomplete?key=5277a63e2dhr9ef755274a8bf5230183&location=21.013715429594125,%20105.79829597455202&input=31%20Mac%20Thi%20Buoi"

Response mẫu:

Type: application/json

{
 "status": "OK",
 "predictions": [
  {
   "name": "Khách sạn A25",
   "is_gate": "0",
   "gate": null,
   "address": "31, Đường Mạc Thị Bưởi, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam",
   "detail": [
    {
     "value": "31"
    },
    {
     "value": "Đường Mạc Thị Bưởi"
    },
    {
     "value": "P.Bến Nghé"
    },
    {
     "value": "Quận 1"
    },
    {
     "value": "TP.HCM"
    },
    {
     "value": "Việt Nam"
    }
   ],
   "place_id": "e185122dac37fb1ee321b43bdbccb00d",
   "type": "VNMAP",
   "location": null
  }, 
  {...},
  ...
 ]
}

 

B. Place details

Place detail là API cho phép người dùng truyền vào place_id (là đầu ra từ API Autocomplete phía bên trên), khi đó kết quả trả về là toạ độ (latitude/longitude) của place_id vừa truyền.

URL: /place/details

Method: GET

Param Description Example
place_id Place ID lấy từ Autocomplete 7765b7965e0ff2671c40a0a0b2c3bc57
key API KEY 5277a63e23759eftha274a8bf5230183

Request mẫu:

curl "https://api.vnmap.com.vn/place/details?place_id=7765b7965e0ff2671c40a0a0b2c3bc57&key=5277a63e23759eftha274a8bf5230183

Response mẫu:

Type: application/json

{
    "html_attributions": [],
    "status": "OK",
    "result": {
        "geometry": {
            "location": {
                "lat": "10.80487632751464800",
                "lng": "106.65924835205078000"
            },
            "viewport": []
        }
    }
}