Geocode API

Geocode API cho phép xác định ĐỊA CHỈ từ một toạ độ nhập vào, hoặc có thể xác định được TỌA ĐỘ từ một địa chỉ nhập vào.

URL: /geocoding

Method: GET

 

A. Lấy địa chỉ từ toạ độ nhập vào:

Param Description Example
latlng Toạ độ 10.77563054794428311,106.70513689517975111
key API KEY 5277a63e23759eftha274a8bf5230183

curl "https://api.vnmap.com.vn/geocoding?latlng=10.77563054794428311,106.70513689517975111&key=5277a63e23759eftha274a8bf5230183

Mẫu response

{
  "status": "OK",
  "results": [
    {
      "id": "3821352",
      "address_components": [
        {
          "long_name": "26 Mạc Thị Bưởi",
          "short_name": "26 Mạc Thị Bưởi",
          "types": "totmap"
        },
        {
          "long_name": "Bến Nghé",
          "short_name": "Bến Nghé",
          "types": "totmap"
        },
        {
          "long_name": "Quận 1",
          "short_name": "Quận 1",
          "types": "totmap"
        },
        {
          "long_name": "Hồ Chí Minh",
          "short_name": "Hồ Chí Minh",
          "types": "totmap"
        },
        {
          "long_name": "Việt Nam",
          "short_name": "Việt Nam",
          "types": "totmap"
        }
      ],
      "formatted_address": "26 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam",
      "geometry": [
        {
          "bounds": null,
          "location": {
            "lat": "10.77566051483154300",
            "lng": "106.70507049560547000"
          },
          "location_type": "VNMAP",
          "viewport": null
        }
      ],
      "place_id": "EkYyNiBN4bqhYyBUaOG7iyBCxrDhu59pLCBC4bq_biBOZ2jDqSwgUXXhuq1uIDEsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFtIhoSGAoUChIJ3dRTekYvdTER0AFpdD-VaUwQGg",
      "types": "VNMAP",
      "source": "VNMAP"
    },
    {
      "id": "7888968",
      "address_components": [
        {
          "long_name": "31",
          "short_name": "31",
          "types": "totmap"
        },
        {
          "long_name": "Đường Mạc Thị Bưởi",
          "short_name": "Đường Mạc Thị Bưởi",
          "types": "totmap"
        },
        {
          "long_name": "Phường Bến Nghé",
          "short_name": "Phường Bến Nghé",
          "types": "totmap"
        },
        {
          "long_name": "Quận 1",
          "short_name": "Quận 1",
          "types": "totmap"
        },
        {
          "long_name": "Thành Phố Hồ Chí Minh",
          "short_name": "Thành Phố Hồ Chí Minh",
          "types": "totmap"
        },
        {
          "long_name": "Việt Nam",
          "short_name": "Việt Nam",
          "types": "totmap"
        }
      ],
      "formatted_address": "31, Đường Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam",
      "geometry": [
        {
          "bounds": null,
          "location": {
            "lat": "10.77559375762939500",
            "lng": "106.70507049560547000"
          },
          "location_type": "VNMAP",
          "viewport": null
        }
      ],
      "place_id": "",
      "types": "VNMAP",
      "source": "VNMAP"
    },
    {
      "id": "8168211",
      "address_components": [
        {
          "long_name": "Nhà Hàng Chay Khanh Casa",
          "short_name": "Nhà Hàng Chay Khanh Casa",
          "types": "totmap"
        },
        {
          "long_name": "31",
          "short_name": "31",
          "types": "totmap"
        },
        {
          "long_name": "Đường Mạc Thị Bưởi",
          "short_name": "Đường Mạc Thị Bưởi",
          "types": "totmap"
        },
        {
          "long_name": "Phường Bến Nghé",
          "short_name": "Phường Bến Nghé",
          "types": "totmap"
        },
        {
          "long_name": "Quận 1",
          "short_name": "Quận 1",
          "types": "totmap"
        },
        {
          "long_name": "Thành Phố Hồ Chí Minh",
          "short_name": "Thành Phố Hồ Chí Minh",
          "types": "totmap"
        },
        {
          "long_name": "Việt Nam",
          "short_name": "Việt Nam",
          "types": "totmap"
        }
      ],
      "formatted_address": "Nhà Hàng Chay Khanh Casa, 31, Đường Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam",
      "geometry": [
        {
          "bounds": null,
          "location": {
            "lat": "10.77559375762939500",
            "lng": "106.70507049560547000"
          },
          "location_type": "VNMAP",
          "viewport": null
        }
      ],
      "place_id": "",
      "types": "VNMAP",
      "source": "VNMAP"
    }
  ]
}

 

B. Lấy toạ độ từ địa chỉ nhập vào:

Param Description Example
address Địa chỉ hiện tại 31 mac thi buoi
key API KEY 5277a63e23759eftha274a8bf5230183

Mẫu request

curl "https://api.vnmap.com.vn/geocoding?address=3 mac thi buoi&key=5277a63e23759eftha274a8bf5230183

Mẫu response

{
  "status": "OK",
  "results": [
    {
      "id": "13056321",
      "is_gate": "0",
      "gate": [],
      "address_components": [
        {
          "long_name": "31 Mạc Thị Bưởi",
          "short_name": "31 Mạc Thị Bưởi",
          "types": "Google"
        },
        {
          "long_name": "Bến Nghé",
          "short_name": "Bến Nghé",
          "types": "Google"
        },
        {
          "long_name": "Quận 1",
          "short_name": "Quận 1",
          "types": "Google"
        },
        {
          "long_name": "Thành phố Hồ Chí Minh",
          "short_name": "Thành phố Hồ Chí Minh",
          "types": "Google"
        }
      ],
      "formatted_address": "31 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh",
      "geometry": {
        "bounds": null,
        "location": {
          "lat": "10.7752885818",
          "lng": "106.7053680420"
        },
        "location_type": "VNMAP",
        "viewport": null
      },
      "place_id": "",
      "types": [
        "street_address"
      ],
      "source": "VNMAP"
    },
    {
      "id": "13056322",
      "is_gate": "0",
      "gate": [],
      "address_components": [
        {
          "long_name": "31 Mạc Thị Bưởi",
          "short_name": "31 Mạc Thị Bưởi",
          "types": "Google"
        },
        {
          "long_name": "Bến Nghé",
          "short_name": "Bến Nghé",
          "types": "Google"
        },
        {
          "long_name": "Quận 1",
          "short_name": "Quận 1",
          "types": "Google"
        },
        {
          "long_name": "Thành phố Hồ Chí Minh",
          "short_name": "Thành phố Hồ Chí Minh",
          "types": "Google"
        }
      ],
      "formatted_address": "31 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh",
      "geometry": {
        "bounds": null,
        "location": {
          "lat": "10.7752885818",
          "lng": "106.7053680420"
        },
        "location_type": "VNMAP",
        "viewport": null
      },
      "place_id": "",
      "types": [
        "street_address"
      ],
      "source": "VNMAP"
    },
    {
      "id": "13315263",
      "is_gate": "0",
      "gate": [],
      "address_components": [
        {
          "long_name": "31 Mạc Thị Bưởi",
          "short_name": "31 Mạc Thị Bưởi",
          "types": "Google"
        },
        {
          "long_name": "Bến Nghé",
          "short_name": "Bến Nghé",
          "types": "Google"
        },
        {
          "long_name": "Quận 1",
          "short_name": "Quận 1",
          "types": "Google"
        },
        {
          "long_name": "Thành phố Hồ Chí Minh",
          "short_name": "Thành phố Hồ Chí Minh",
          "types": "Google"
        }
      ],
      "formatted_address": "31 Mạc Thị Bưởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh",
      "geometry": {
        "bounds": null,
        "location": {
          "lat": "10.7752885818",
          "lng": "106.7053680420"
        },
        "location_type": "VNMAP",
        "viewport": null
      },
      "place_id": "",
      "types": [
        "street_address"
      ],
      "source": "VNMAP"
    }
  ]
}