Bảng giá dịch vụ

Services

VnMap

Google

VnMap

Google

VnMap

Google

 
 
 
 

Monthly requests

Lưu lượng (M) < 200,000

200,001  <  M  <  500,000

M  >  500,001

Directions

$4.00/k

$5.00/k

$3.00/k

$5.00/k

Contact us

Auto-Complete

$2.2/k

$4.0/k

$2.2/k

$4.0/k

Contact us

Place-Details

$5.0/k

$17.0/k

$4.5/k

$17.0/k

Contact us

Geocoding

$4.00/k

$5.0/k

$3.00/k

$5.0/k

Contact us

Distance Matrix

$4.00/k

$5.0/k

$3.50/k

$5.0/k

Contact us

Maps JavaScript 

$4.5/k 

$7.0/k

$4.0/k 

$7.0/k

Contact us

Bảng giá này tính theo USD là nhằm so sánh với giá gốc của Google Maps được tính theo USD.

Các công ty Start-up hoặc các công ty có lưu lượng sử dụng Maps API vừa phải thì hãy liên hệ tới info@vnmap.io để được sử dụng gói MIỄN PHÍ mà VNMAP.IO đang có chính sách hỗ trợ.