Điều khoản sử dụng

Chào mừng Quý Khách hàng đến với trang thông tin điện tử https://vnmap.com.vn và dịch vụ nền tảng bản đồ Maps API của Công ty Cổ phần Bản Đồ Việt Nam.


Dịch vụ của VnMap là loại hình dịch vụ nền tảng, cung ứng các nhu cầu truy vấn thông tin liên quan tới bản đồ và địa chỉ cũng như điều hướng di chuyển tối ưu. Quý Khách hàng vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ VnMap (“Điều khoản sử dụng”) trước khi kết nối, cài đặt và sử dụng dịch vụ để phục vụ sản phẩm của quý Khách hàng.


Điều khoản sử dụng này là thỏa thuận pháp lý giữa Quý Khách hàng và Công ty khi Quý Khách hàng đã lựa chọn sử dụng dịch vụ bản đồ và các dịch vụ liên quan nền tảng bản đồ của VnMap.


Bằng việc sử dụng Dịch vụ trên nền tảng bản đồ VnMap, Quý Khách hàng đồng ý rằng mình đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng này và với bất kỳ nội dung sửa đổi, bổ sung nào của Điều khoản sử dụng này được công bố bởi VnMap tại từng thời điểm trên trang thông tin điện tử https://vnmap.com.vn và/hoặc trên ứng dụng VnMap.


Điều khoản sử dụng này và bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của Điều khoản sử dụng này được công bố bởi VnMap tại từng thời điểm tại trang thông tin điện tử https://vnmap.com.vn và/hoặc trên Ứng dụng VnMap.


VnMap bảo lưu quyền được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách liên quan đến Dịch vụ tại bất cứ thời điểm nào mà VnMap cho là phù hợp.


Những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Điều khoản sử dụng hoặc các chính sách có liên quan đến Dịch vụ sẽ có hiệu lực ngay khi nội dung được đăng tải trên trang thông tin điện tử https://vnmap.com.vn và/hoặc thông qua ứng dụng VnMap.


Quý Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên Điều khoản sử dụng này khi sử dụng ứng dụng Be và sử dụng Dịch vụ thông qua trang https://vnmap.com.vn và/hoặc thông qua ứng dụng VnMap.


Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ trên nền tảng VnMap, sử dụng ứng dụng VnMap sau khi có bất kỳ thay đổi nào về Điều khoản sử dụng, bất kể là Quý Khách hàng có xem xét sự thay đổi của Điều khoản sử dụng hay chưa, sẽ mặc nhiên được coi là quý khách đã chấp thuận và đồng ý đối với những nội dung thay đổi đó.


VnMap là chủ quản lý, vận hành giải pháp nền tảng bản đồ VnMap thực hiện hợp tác kinh doanh với Đối tác đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ nền tảng bản đồ cho Khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan của Việt Nam (sau đây gọi là: “Đối tác” hoặc “Nhà cung cấp”).


Thời điểm giao dịch giữa Nhà cung cấp với Quý Khách hàng được xác lập thông qua việc kết nối giữa hai hệ thống cũng là thời điểm quyền và nghĩa vụ giữa Quý Khách hàng và Nhà cung cấp và/hoặc VnMap phát sinh hiệu lực theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc theo Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.


Quy định này sẽ giúp Quý Khách hàng hiểu rõ những thông tin hay yêu cầu khai báo nào mà VnMap sẽ thu thập, cũng như cách VnMap sử dụng những thông tin này sau đó.