Distance Matrix (ETA API)

Distance Matrix API là api tính toán 1 chuỗi các lộ trình di chuyển từ một danh sách điểm đến một điểm (hay gọi là ma trận điểm - điểm). Ý nghĩa của api này là liệt kê được theo thứ tự từ gần đến xa của 1 ma trận các điểm, phục vụ cho việc tối ưu dịch vụ.

URL: /distancematrix

Method: GET

Param Description Example
origins Danh sách tọa độ các điểm bắt đầu 10.74821917,106.661378311|10.7482432,106.6614453|10.7483532,106.6613751
destinations Danh sách toạ độ điểm kết thúc 10.747475765436967,106.660299403704810
key API KEY 5277a63e23759eftha274a8bf5230183
travelMode Loại phương tiện: driving, bike driving
weighting Sắp xếp kết quả theo: 0 là ngắn nhất; 1 là nhanh nhất 0

Mẫu request

curl "https://api.vnmap.com.vn/distancematrix?origins=10.74821917,106.661378311|10.7482432,106.6614453|10.7483532,106.6613751|10.7483267,106.6614201|10.7505855,106.6614529&destinations=10.747475765436967,106.660299403704810&key=5277a63e23759eftha274a8bf5230183&travelMode=driving&weighting=0

Mẫu response

{
  "status": "OK",
  "origin_addresses": [],
  "destination_addresses": [],
  "rows": [
    {
      "name": "Xe 2",
      "elements": {
        "distance": [
          {
            "value": 230,
            "text": "230 mét"
          }
        ],
        "duration": [
          {
            "value": 37,
            "text": "37 giây"
          }
        ]
      }
    },
    {
      "name": "Xe 3",
      "elements": {
        "distance": [
          {
            "value": 230,
            "text": "230 mét"
          }
        ],
        "duration": [
          {
            "value": 37,
            "text": "37 giây"
          }
        ]
      }
    },
    {
      "name": "Xe 0",
      "elements": {
        "distance": [
          {
            "value": 240,
            "text": "240 mét"
          }
        ],
        "duration": [
          {
            "value": 39,
            "text": "39 giây"
          }
        ]
      }
    },
    {
      "name": "Xe 1",
      "elements": {
        "distance": [
          {
            "value": 240,
            "text": "240 mét"
          }
        ],
        "duration": [
          {
            "value": 39,
            "text": "39 giây"
          }
        ]
      }
    },
    {
      "name": "Xe 4",
      "elements": {
        "distance": [
          {
            "value": 950,
            "text": "950 mét"
          }
        ],
        "duration": [
          {
            "value": 119,
            "text": "1 phút 59 giây"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}